Suosittelijoille

Suosittelumedia Hopottajat® suosittelijoiksi liittyneet henkilöt testaavat kampanjatuotteita tai -palveluita ja jakavat niistä omin sanoin tuotearvioita ja suosituksia eteenpäin.

Säännöt

Säännöt

 1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Mainostoimisto MBE Oy:n (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) Hopottajat®-palvelun käyttöön verkkosivuilla www.hopottajat.fi sekä Hopottajat-mobiiliapplikaatioissa (yhdessä ”Palvelu”).

Suosittelumedia Hopottajat® on suosittelupalvelu, jossa käyttäjät (jäljempänä ”Hopottaja(t)”) saavat kokeiltavakseen erilaisia tuotteita ja/tai palveluita, joista he antavat palautetta ja voivat halutessaan kertoa mielipiteitään tuotteesta ja/tai palvelusta (jäljempänä ”Hopottaa” tai ”Hopotus” asiayhteyden edellyttämällä tavalla) omissa sosiaalisissa verkostoissaan. Palveluun saattaa sisältyä toimintoja tai ominaisuuksia, joiden käyttöön sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Palvelussa erikseen ilmoitettuja sääntöjä ja ohjeita, joita Hopottaja on velvollinen näiden Ehtojen lisäksi noudattamaan.

Palvelun käyttäminen on Hopottajalle maksutonta, mukaan lukien tuotteiden ja/tai palveluiden kokeileminen, ellei toisin etukäteen ilmoiteta. Arvokkaisiin kampanjatuotteisiin saattaa liittyä Hopottajan oikeus (ei velvollisuus) kampanjatuotteen lunastamiseen. Kampanjan maksullisuudesta, kampanjatuotteiden palauttamisesta, lunastamismahdollisuudesta tai muista erityisistä tilanteista ilmoitetaan Palvelussa erikseen. Hopottajalla ei milloinkaan ole velvollisuutta osallistua kampanjaan, vaan hän voi kulloinkin itse päättää osallistumisesta.

 1. Käyttöoikeus ja rekisteröityminen Hopottajaksi

Hopottajaksi voi rekisteröityä soveltuvan lain mukaan täysi-ikäinen yksityishenkilö (kuitenkin vähintään 17-vuotias). Rekisteröitymällä Hopottajaksi, lataamalla Palvelun mobiiliapplikaation tai muutoin käyttämällä Palvelua henkilö hyväksyy nämä Ehdot, niihin liittyvän tietosuojaselosteen osoitteessa https://www.hopottajat.fi/rekisteriseloste/ ja sitoutuu noudattamaan niitä. Näiden Ehtojen hyväksymistä vastaan Palveluntuottaja antaa Hopottajalle näissä Ehdoissa tarkemmin rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Palvelua ja siihen liittyviä mobiiliapplikaatioita ja verkkosivustoa.

Hopottajan tulee antaa itsestään rekisteröinnin yhteydessä pyydetyt tiedot totuudenmukaisesti ja oikeina. Hopottajan tulee päivittämällä profiilinsa ilmoittaa tietojen muuttumisesta Palveluntuottajalle. Kampanjoiden kohderyhmän päättää kampanja-asiakas. Profiilissa kysyttäviä tietoja (esim. sukupuoli, syntymäaika, lasten määrä ja syntymävuosi) käytetään kampanjoiden kohdentamiseen ja osoitetietoja tarvitaan kampanjapakettien lähettämiseen.

Palveluun rekisteröitymisestä ja Hopotuksesta ei makseta Hopottajalle palkkaa. Rekisteröityminen ei luo työsuhdetta tai muuta edustussuhdetta Palveluntuottajan ja Hopottajan eikä Palveluntuottajan asiakkaiden (jäljempänä ”Kampanja-asiakas”) ja Hopottajan välille.

Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden Ehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle ilman Palveluntuottajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Palveluntuottajalla on oikeus ilman eri suostumusta siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa tai niiden osan kolmannelle osapuolelle yritys- tai liiketoimintakaupan tai muun vastaavan liiketoiminnallisen järjestelyn yhteydessä sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelussa.

 1. Hopottajan oikeudet ja velvoitteet

Hopottaja sitoutuu Palvelua käyttäessään noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä, näitä Ehtoja ja mahdollisia muita Palvelussa ilmoitettuja erityisiä sääntöjä ja ohjeita. Hopottaja sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin. Hopottaja vastaa siitä, etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa Palveluntuottajalle, Palvelulle tai muille Palvelun käyttäjille.

Hopottaja saa rekisteröidyttyään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Hopottaja on velvollinen pitämään tunnukset salaisina ja vastaa itse tunnuksillaan tapahtuvasta Palvelun käyttämisestä ja mahdollisista väärinkäytöksistä. Jos Hopottaja epäilee tunnuksiensa joutuneen vääriin käsiin, Hopottaja on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Palveluntuottajalle.

Hopotuskampanjoihin osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja ne voivat olla rajattuja alueellisesti ja/tai kohderyhmittäin. Palveluntuottaja lähettää uusista kampanjoista viestin kampanjan kohderyhmään sopiville Hopottajille ja Hopottaja voi itse päättää, onko hän kiinnostunut kampanjasta. Palveluntuottaja pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä Hopottajan osallistumista tiettyyn kampanjaan.

Osallistuessaan kampanjaan Hopottajalla on velvollisuus jättää testaamastaan tuotteesta tai palvelusta palaute raporttilomakkeella tai suorittaa muu ennalta ilmoitettu toimenpide. Palvelu rakentuu rehellisyyteen. Hopottajan tulee kertoa Hopottaessaan tuotetta tai palvelua olevansa mukana Palvelussa ja tuotetta tai palvelua koskevassa kampanjassa ja sitä kautta päässeensä testaamaan tuotetta tai palvelua. Hopottajalta odotetaan Hopottaessaan rehellisyyttä, hänen tulee kertoa oma aito mielipiteensä tuotteesta. Palveluntuottaja ja/tai Kampanja-asiakas eivät koskaan pyydä Hopottajaa vääristelemään aitoa mielipidettään.

Palveluntuottaja ja/tai Kampanja-asiakas eivät voi vaikuttaa Hopottajan Hopotuksen sisältöön, minkä vuoksi Hopottalla on vastuu siitä, että hän ei Hopottaessaan ilmoita virheellisiä tai vääristeltyjä tietoja, ja että hän muutoinkin noudattaa rehellisyyttä, näitä Ehtoja, lainsäädäntöä ja hyvää tapaa. Palveluntuottaja ja/tai Kampanja-asiakas eivät vastaa Hopotuksen sisällöstä.

Hopottaja valitsee itse Hopotuksen vastaanottajat, tavat ja keinot, kuten käytetyt kanavat ja mediat. Hopottaja voi Hopottaa suoraan toiselle henkilölle ainoastaan, kun kyse on Hopottajan omasta ystävästä ja tuttavasta, jonka Hopottaja uskoo olevan kiinnostunut Hopotuksen sisällöstä. Hopotus suoraan muulle kuin Hopottajan omalle ystävälle tai tutulle, roskapostinomainen Hopotus tai muunlainen sopimaton Hopotus on nimenomaisesti kielletty. Hopotus julkisessa mediassa, kuten erilaisissa sosiaalisen median palveluissa, blogeissa ja internetsivuilla, voi kuitenkin tapahtua myös sellaisille vastaanottajille, jotka eivät ole Hopottajan ystäviä tai tuttavia. Palveluntuottaja ja/tai Kampanja-asiakas eivät vastaa sellaisista Hopottajan käyttämistä Hopotuksen tavoista tai -keinoista, joista he eivät ole antaneet Hopottajalle ohjeistusta, tai joita he eivät ole tarjonneet Hopottajan käytettäviksi. Tällaisista Hopotuksen tavoista tai keinoista vastaa Hopottaja.

Hopottajalla on oikeus milloin tahansa halutessaan irtisanoutua Palvelusta ilmoittamalla siitä Hopottajien ylläpidolle kirjallisesti. Jos Hopottaja jostain syystä haluaa keskeyttää osallistumisensa meneillään olevaan kampanjaan irtisanoutumatta Palvelusta, Hopottajan tulee ilmoittaa asiasta Hopottajien ylläpidolle. Keskeyttäessään osallistumisensa kampanjaan Hopottaja ymmärtää ja hyväksyy sen, että häneltä voidaan seuraavan kuuden (6) kuukauden ajalta evätä osallistuminen uusin kampanjoihin.

Hopottaja vastaa itse Palvelun kautta saamiensa kampanjatuotteiden, palkintojen tai muiden etujen mahdollisista veroseuraamuksista.

 1. Hopotuspisteiden kerääminen ja mahdolliset palkinnot

Hopotus tulee kohdistaa vain kampanjan ehtojen mukaisille kohderyhmille. Hopottaja saa raportoida ainoastaan oman Hopotuksensa eikä Hopottaja saa pyytää kolmansia Hopottamaan puolestaan.

Hopotus tarkoittaa oman mielipiteen kirjallista tai suullista eteenpäin jakamista. Hopotus voi koskea itse Palvelua, jolloin Hopottaja suosittelee Hopottajaksi liittymistä tai sellaista kampanjaa, jossa Hopottaja on mukana, jolloin Hopottaja kertoo Hopotuksen kohteelle kokeilemastaan tuotteesta tai palvelusta.

Kampanjoihin osallistuvien ja näissä eniten pisteitä keränneiden kesken arvotaan mahdolisesti kuukausittain palkintoja kampanjan ehtojen mukaisesti. Apple tai muu applikaatioiden palveluntarjoaja ei ole millään tavoin sponsorina kilpailuissa tai palkinnoissa. Hopottaja saa pisteitä sekä kasvokkain että sosiaalisissa medioissa tehdyistä hyväksytysti raportoiduista Hopotuksista. Hopottaja saa pisteitä myös siitä, että Hopotuksen kohde liittyy Hopottajaksi Hopottajan suosittelun perusteella. Raportointi tarkoittaa sitä, että Hopottaja raportoi Palveluntuottajalle tekemänsä Hopotuksen ja/tai antaa palautetta kokeilemastaan tuotteesta tai palvelusta. Mikäli Hopotus tapahtuu sosiaalisessa mediassa Palveluun sisältyvillä Hopottajille luoduilla sosiaalisen median työkaluilla, Hopotusta ei tarvitse erikseen raportoida. Jos Hopottaminen tapahtuu sosiaalisessa mediassa muutoin kuin Palvelun työkalujen kautta, Hoputus tulee raportoida normaaliin tapaan.

Yhtenä pisteitä kerryttävänä Hopotuksena pidetään yhtä mielipiteen jakamista riippumatta siitä, kohdistuuko Hopottaminen yhteen vai useampaan ihmiseen. Näin ollen esimerkiksi suurelle kuulijaryhmälle tai sosiaalisessa mediassa usealle henkilölle samanaikaisesti kohdistuva Hopotus raportoidaan yhtenä Hopotuksena. Sosiaalisessa mediassa toteutetusta Hopotuksesta voi kuitenkin saada enemmän pisteitä kuin esimerkiksi kasvokkain tehdystä Hopotuksesta. Jos Hopotuksen kohde antaa palautetta Hopotettavasta tuotteesta tai palvelusta, saa Hopottaja jokaisesta hyväksytysti raportoidusta palautteesta pisteitä erikseen.

Hopottajalla ei ole velvollisuutta Hopottaa Palvelusta tai kokeilemastaan tuotteesta tai palvelusta eikä siten yleensä myöskään velvollisuutta raportoida tekemästään Hopotuksesta. Kampanjoihin saattaa kuitenkin liittyä raportointivelvollisuus, yleensä vähintään velvollisuus antaa palautetta testatusta tuotteesta tai palvelusta.

Kampanjaan liittyvän hopotusraportin (”Hopotusraportti”) tulee palvella Kampanja-asiakkaan tarpeita. Palveluntuottajalla on oikeus yksinomaisen harkintansa mukaan hyväksyä tai olla hyväksymättä Hopotusraportteja. Palveluntuottaja voi myös pyytää Hopottajaa täydentämään tai täsmentämään Hopotusraportteja, jotta raportti täyttää sille määritellyt edellytykset. Ainoastaan Palveluntuottajan hyväksymä Hopotusraportti kerryttää Hopotuspisteitä. Hylätty raportti ei kerrytä Hopotuspisteitä.

Hopotuspisteiden kertymiseen sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Palvelussa annettavia tarkempia ohjeita. Palveluntuottajalla on oikeus määritellä kampanjamalli, Hopotuspisteiden määräytymisperusteet ja pisteiden keräämistä koskevat mahdolliset rajoitukset, kuten maksimipisteet sekä ansaittavat palkinnot kampanja- tai kuukausikohtaisesti. Palveluntuottaja ilmoittaa selkeästi kampanjan toimintamallin, kampanjaa koskevat mahdolliset erityiset säännöt ja pisteiden määräytymisperusteet ennen kuin Hopottaja tekee päätöksen kampanjaan osallistumisesta. Palveluntuottaja pidättää oikeuden tarpeen edellyttäessä tehdä muutoksia kampanjaan, pisteidenmääräytymisperusteisiin ja ansaittaviin palkintoihin myös kampanjan aikana. Mikäli näissä Ehdoissa ja Palvelussa annetuissa erityisissä ohjeissa on keskenään pisteiden keräämistä koskevia ristiriitaisuuksia, sovelletaan siinä tapauksessa Palvelussa annettuja ohjeita.

 1. Oikeudet Palvelun sisältämään materiaaliin

Palvelun sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä tai muilla immateriaalioikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla.  Hopottajat® on rekisteröity tavaramerkki, jota ei saa käyttää ilman Palveluntuottajan nimenomaista kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet (mukaan lukien, omistusoikeudet, tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet, mallioikeudet ja muut immateriaalioikeudet), Palveluun ja sen sisältämään materiaaliin kuuluvat Palveluntuottajalle, lisenssinantajille ja/tai yhteistyökumppaneille eikä materiaalista saa valmistaa kappaleita eikä saa käyttää eikä levittää tai muutoin saattaa yleisön saataviin ilman Palveluntuottajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään.

Palvelun myyminen tai välittäminen eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman sopimusta Palveluntuottajan kanssa on ehdottomasti kiellettyä.

Hopottaja on velvollinen korvaamaan Palveluntuottajalle kaikki kulut ja vahingot, jotka aiheutuvat Palveluntuottajaa tai sen työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat Hopottajan käyttöehtojen vastaisesta Palvelun käytöstä tai Hopottajan kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamisesta.

 1. Palveluntuottajan oikeudet ja velvoitteet

Palveluntuottajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa Palvelun tarjoaminen taikka muuttaa Palvelua harkintansa mukaan ilman etukäteistä ilmoitusta.

Palveluntuottajalla on oikeus irtisanoa Hopottaja Palvelusta milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta. Jos Palveluntuottaja irtisanoo Hopottajan kesken käynnissä olevan kampanjan, johon Hopottaja on osallistunut, tulee irtisanomiselle kuitenkin olla perusteltu syy, joka voi olla väärinkäytöstilanne. Irtisanomista lievempänä keinona Palveluntuottajalla on oikeus tilapäisesti jäädyttää Hopottajan käyttäjätunnukset tai sulkea Hopottajan profiili osittain tai kokonaan, jolloin Hopottajalta on evätty oikeus osallistua kampanjoihin. Mikäli rekisteröitynyt Hopottaja ei kirjaudu Palveluun puolen vuoden aikana, Palveluntuottajalla on oikeus poistaa Hopottaja ja kaikki Hopottajaa koskevat tiedot (mukaan lukien Hopotuspisteet sekä muut saavutetut edut ja palkinnot) Palvelusta.

Palveluntuottajalla on oikeus perustellusta syystä, kuten Kampanja-asiakkaan pyynnöstä, keskeyttää kampanja ennen varsinaisen kampanja-ajan päättymistä ilman Hopottajille tehtävää etukäteistä ilmoitusta. Palveluntuottajalla ei ole tällöin velvollisuutta ottaa huomioon kampanjan keskeyttämisen jälkeen kerättyjä Hopotuspisteitä mahdollisia palkkioita suoritettaessa.

Palveluntuottaja on velvollinen toimittamaan kampanja-aineiston ilmoitetussa ajassa Hopottajille. Palveluntuottaja ei vastaa mahdollisesta kolmannen osapuolen viiveestä tai virheestä johtuvasta kampanja-aineiston myöhästymisestä tai katoamisesta.

Palveluntuottaja pyrkii jatkuvasti kehittämään Palvelua ja pidättää oikeuden milloin tahansa tehdä muutoksia Palveluun.

 1. Kolmansien osapuolten palvelut ja materiaali

Palvelu voi sisältää linkkejä internetsivustoille ja palveluihin, joita hallitsevat kolmannet osapuolet, sekä sisältää kolmansien osapuolten toimittamaa ja/tai omistamaa materiaalia. Palvelu voi myös mahdollistaa materiaalin lähettämisen kolmansien osapuolten palveluihin. Kolmansien osapuolten ylläpitämien internetsivustojen, palveluiden ja/tai sisällön käyttöön sovelletaan erillisiä kyseisten palveluntarjoajien käyttö-, lisenssi- ja muita ehtoja, jotka ovat saatavilla kyseisistä palveluista. Palveluntuottaja ei voi vaikuttaa kyseisten palveluiden käyttö- tai muihin ehtoihin, eikä siten vastaa Hopottajille näiden palveluiden käytöstä tai näiden palveluiden käyttöehtojen noudattamisesta tai toteuttamisesta. Mikäli käyttäjällä on ongelmia tai kysymyksiä kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme käyttäjää ystävällisesti olemaan ensisijaisesti yhteydessä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan.

Näitä Ehtoja sovelletaan (ensisijaisesti, mikäli ei erikseen kielletty) muiden mahdollisten ohjelmisto- tai laitelisenssiehtojen lisäksi, jotka Hopottajan on hyväksyttävä voidakseen käyttää Palvelua. Tällainen on esimerkiksi Hopottajan käyttämän laitteen käyttöjärjestelmän tai mobiiliapplikaatiokaupan käyttäjälisenssi.

 1. Tietosuoja ja tietoturva

Palveluntuottaja käsittelee Hopottajien henkilötietoja Hopottajat-rekisterissä henkilötietolainsäädännön sallimin ja velvoittavin tavoin, Palveluntuottajan rekisteriselosteen mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa riittävien keinojen varmistamisesta, jotta Palvelun ja Hopottajien henkilötietojen sekä muiden tietojen tietoturva olisi riittävällä tasolla, ja jotta Hopottajien henkilötietojen sekä muiden tietojen riittävästä oikeellisuudesta voidaan varmistua. Palveluntuottaja käyttää lukuisia tekniikoita varmistaakseen tietoturvan riittävyyden, ja kaikki Palveluntuottajan Palvelun tuottamiseen käyttämät tietojärjestelmät on suunniteltu mahdollistamaan Hopottajien yksityisyys. Oletusarvoisesti mikään Palveluun tallennettu tieto ei ole ulkopuolisten yleisesti saatavilla. Mikään internetiin liitetty järjestelmä ei kuitenkaan ole absoluuttisen tietoturvallinen. Palvelun käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Palvelun käyttäjä vastaa myös Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntuottajalle tai kolmansille.

Palveluntuottaja ei oletusarvoisesti luovuta mitään henkilötietoja Kampanja-asiakkaille tai muille kolmansille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa kolmansille osapuolille palvelun toteuttamiseksi, sekä Hopottajan pyynnöstä tai luvalla. Hopottajan ei tule sisällyttää Hopotusraportteihin Hopotuksen kohteen nimeä tai muita tietoja, joista Hopotuksen kohde olisi tunnistettavissa (henkilötietoja). Hopottajan tulee merkitä Hopotusraporttiin Hopotuksen kohteesta ainoastaan sellaiset anonyymit sosiodemografiset tekijät, jotka Palveluntuottaja on määritellyt kullekin kampanjalle.

Kampanja-asiakkaalle toimitettava loppuraportti koostetaan kampanjatilastojen ja Hopotusraporttien perusteella. Hopottajien kommentit ja palaute välitetään Kampanja-asiakkaalle siten, että Hopottajan henkilötiedot on poistettu eikä Hopottaja ole tunnistettavissa.

Sosiaalisten medioiden palvelujen ylläpitäjillä voi olla kyseisen palvelun käyttöehtojen nojalla oikeus käsitellä henkilötietoja sosiaalisessa mediassa tehdyistä Hopotuksista tai poimia esimerkkejä tuotearvioista ja suosituksista muun muassa käytettäväksi kampanjatuotteen internetsivulla. Hopottaja vastaa itse sosiaalisessa mediassa antamistaan tai julkisille sivuille lisäämistään henkilötiedoista.

Palveluntuottaja voi luovuttaa kolmansille osapuolille Hopottajia koskevia anonymisoituja tietoja, joista yksittäinen Hopottaja ei ole tunnistettavissa.

 1. Hopottajan tuottama sisältö Palveluun

Hopottaja voi Palvelussa muun muassa osallistua keskustelufoorumilla käytävään keskusteluun, laatia raportteja, ladata Palveluun itseensä tai kampanjaan liittyviä valokuvia tai videoita taikka tuottaa muuta aineistoa tai materiaalia Palveluun (jäljempänä ”Sisältö”). Kaikki Hopottajan Palveluun tuottama Sisältö voi näkyä Palvelussa julkisesti, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kampanja-asiakkaalla on myös oikeus hyödyntää Hopottajan Palveluun tuottamaa Sisältöä muun muassa omassa markkinoinnissaan. Hopottajan ei tule tuottaa Palveluun mitään liikesalaisuuksia sisältävää tai muuta salassa pidettävää Sisältöä.

Hopottaja myöntää Palveluntuottajalle ja Kampanja-asiakkaalle oikeuden editoida, valmistaa kappaleita ja julkaista tai saattaa muutoin yleisön saataville sekä hyödyntää markkinointiin tai muutoin kaupallisessa tarkoituksessa, muuttamattomana tai muutettuna, kaiken Sisällön, jonka Hopottaja tuottaa Palveluun. Sanottu oikeus on ajallisesti, maantieteellisesti ja teknisesti rajoittamaton. Palveluntuottajalla tai Kampanja-asiakkaalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta käyttää sanottuja oikeuksiaan.

Hopottaja sitoutuu olemaan tuottamatta Palveluun lain tai hyvän tavan vastaista taikka muuten sopimatonta, loukkaavaa tai herjaavaa Sisältöä. Hopottaja sitoutuu myös olemaan tuottamatta Palveluun Sisältöä, joka loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Jos Hopottaja toimittaa Palveluun kuvia tai videoita, Hopottaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että kuvissa tai videoissa näkyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvien tai videoiden sanottuun käyttöön. Mikäli kuvaaja on kolmas taho, tulee Hopottajan saada myös kuvaajalta suostumus. Hopottaja sitoutuu lisäksi olemaan tuottamatta Palveluun Sisältöä omassa kaupallisessa tarkoituksessaan.

Hopottaja vastaa Palveluun tuottamastaan Sisällöstä ja erityisesti siitä, ettei Sisältö loukkaa kolmansien oikeuksia. Palveluntuottajalla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta näiden Ehtojen vastainen tai muutoin lainvastainen Sisältö. Palveluntuottajalla voi Hopottajan lisätessä näiden Ehtojen vastaista Sisältöä Palveluun olla myös oikeus luovuttaa Hopottajan henkilötiedot lain mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle. Hopottaja sitoutuu korvaamaan mahdolliset vahingot, jotka Palveluntuottajalle tai kolmannelle aiheutuvat Hopottajan näiden Ehtojen vastaisesta Sisällön tuottamisesta Palveluun.

 1. Takuu ja vastuunrajoitus

Palveluntuottaja pyrkii varmistamaan Palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa Palvelun virheettömyyttä, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen eikä keskeytyksetöntä ja jatkuvaa toimintaa. Palveluntuottaja ei vastaa Verkkopalveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu.

Palveluntuottaja ei vastaa Kampanja-asiakkaiden toiminnasta, eivätkä Palvelun kautta tuotteitaan, palveluitaan tai aineistoaan esittelevät Kampanja-asiakkaat toimi palveluntuottajan lukuun. Kukin Kampanja-asiakas vastaa omasta markkinoinnistaan ja aineistostaan.

Kaikki Palvelussa esiintyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä tällaisia tietoja tule käsittää lääketieteellisenä, juridisena, kaupallisena, sijoitus- tms. neuvontana. Palveluntuottaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen tai materiaalin soveltuvuudesta Hopottajien tai muiden henkilöiden tarpeisiin eikä niiden tai Hopottajien suositusten perusteella tehdyistä toimista, kuten osto-, myynti-, investointi- tai muista päätöksistä tai toimista mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Palveluntuottaja ei vastaa Kampanja-asiakkaan tuotteista tai palveluista, joita Hopottaja voi Palvelun välityksellä saada kokeiltavakseen, eikä mahdollisista vahingoista, joita kokeilemisesta voi aiheutua.

Palveluntuottaja ei korvaa Palvelun käyttämisestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja tai vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet Palveluntuottajaa tai Kampanja-asiakasta koskevasta ylivoimaisesta esteestä. Välittömien vahinkojen osalta korvauksen yläraja on 100 euroa, ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Palveluntuottaja vastaa Palveluun liittyvistä takuuasioista yksin, mutta mikäli Palvelu rikkoo lakiin perustuvaa tai Palveluntuottajan yksiselitteisesti antamaa takuuta, voi Hopottajalla olla lisäksi oikeus mobiiliapplikaatiokaupan ylläpitäjän tarjoamaan hyvitykseen kyseisen applikaatiokaupan käyttö- ja takuuehtojen mukaisesti.

 1. Muuta

Tietyillä kolmansilla osapuolilla (kuten mobiiliapplikaatiokauppojen palveluntarjoajat, esim. Apple) on oikeus itsenäisesti valvoa näiden Ehtojen toteutumista. Hopottaja tiedostaa ja hyväksyy, että Palvelun tarjoaa ja Palvelua ylläpitää Palveluntuottaja yksin, eivätkä mobiiliapplikaation lataamiseen käytettävien sovelluskauppojen ylläpitäjät vastaa mobiiliapplikaatioiden sisällöstä, toiminnasta, ylläpidosta tai päivittämisestä.

Sopimus Käyttäjän ja Palveluntuottajan välillä voidaan päättää välittömin vaikutuksin, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisella tavalla. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Ehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä.

Palveluntuottaja voi ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Ehtoja. Palveluntuottaja informoi Palvelun käyttäjiä näiden Ehtojen muutoksista Palvelun yhteydessä. Palvelun käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi jatkamalla Palvelun käyttöä tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Ehtoja. Koska Palveluntuottaja voi aika ajoin tehdä muutoksia Ehtoihin, tulee Palvelun käyttäjien säännöllisesti tutustua näihin Ehtoihin muutosten havaitsemiseksi.

Palveluun, näihin Ehtoihin ja muihin Palveluun liittyviin sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näihin Ehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin, tietosuojaselosteeseen sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn muuhun sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteenaLahden käräjäoikeudessa, mikäli osapuolet eivät pääse erimielisyydestä sovinnolliseen ratkaisuun, ja ellei pakottavasta kuluttajan hyväksi sovellettavasta lainsäädännöstä muuta seuraa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta.

Important notice! Apple or any other service provider of the application stores used for downloading the mobile application are not sponsors or  responsible for the contents, operation, maintenance or updating of the Service’s mobile applications.

Tärkeää! Apple tai kukaan muu mobiiliapplikaatioiden latauksia tarjoava taho eivät sponsoroi tai ole millään tapaa vastuussa mahdollisista kilpailuista, palvelun ylläpidosta ja päivittämisestä.

 1. Yhteystiedot

Kaikki Palvelua koskevat tiedustelut tulee tehdä ensisijaisesti seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Mainostoimisto MBE, Y-tunnus: 2111759-0
Yhteyshenkilö: Minttu Murtomäki
Email: minttu.murtomaki@mbe.fi